2019-02-16

ලැසී

ලිපිය වැදගත් නිසයි අනවසරෙන් උනත් link එක දාන්නේ.කියවල බලල කාටහරි වැදගත් දෙයක් ගන්නත් අසරණ ජිවිතයක් බේරගන්නත් උදව්වක් උනොත් ඒ ඇති.ලිපිය ලියපු අටං අයියටත්,උදව් කරපු ශිල්පා නෝනටත්,Bestcare කාර්යමණ්ඩලයටත්,Dr. කනිෂ්කටත් කී නොකී මේ කතාවේ උදවු කරපු හැමෝටමත් මමයි මාසියි හදවතින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.

*  ලිපිය    - ලැසී


*Locations

Univarsal vets

Bastcare


මගේ අසාවට ලියන අපේ මතක....!!!

No comments:

Post a Comment